กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายธรรมรงค์ อิ่มเอิบ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอัญชุลี นักฟ้อน
ครู คศ.2

นางสาวณัฐวรรณ เกรียงวีระยุทธ
ครู คศ.2

นางปิยฉัตร ศรีไกรสิทธิ์
ครู คศ.2

นายชวลิต กำมะหยี่
ครู คศ.1

นางสาวน้ำทิพย์ แสงเดือน
ครูผู้ช่วย

นางสาวตวงทิพย์ โสฬสเสาวภาคย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวชนิสรา พงษ์สุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิภาวรรณ ศิริธนิกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวมัญชุนันท์ โพธิ์เย็น
ครูอัตราจ้าง

นายสุนทร เสงี่ยมพักตร์
ครูอัตราจ้าง

Mr.Justine Alilam
ครูสอนภาษาอังกฤษ

Miss.Wee Young Villasi
ครูสอนภาษาอังกฤษ

Miss.Christine Anne Estigoy
ครูสอนภาษาอังกฤษ

Miss.Li Xueling
ครูสอนภาษาจีน

Miss.Huang Shiyu