ลูกจ้างประจำ

นายสนธยา แก้วผลึก
ช่าง 4

นายสมโชค ทองอุดม
ช่าง 4

นายชัยนาม ศีลาวรรธน์
พนง.ขับรถ