กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางมยุรี พลับสวาท
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
อีเมล์ : krumayuree2511@hotmail.com

นางนฤมล กุศลวิสิฐ
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : kot.14@hotmail.com

ว่าที่ร้อยตรีภัทรา ล้อมสาย
ครูผู้ช่วย

นายอนุชา บัวหลวง
บุคลากรสอนเสริม