กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวชุติมา พัฒจันทร์หอม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายอมร อุณหสุทธิยานนท์
ครู คศ.1

นางสาวนิตยา เมืองการ
บุคลากรสอนเสริม