กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวแสงเดือน กลิ่นจงกล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวจตุพร ปลื้มประสิทธิ์
ครู คศ.2

นางสาวเฉลิมขวัญ สุขสว่าง
ครู คศ.3

นางอารีย์ ประทานทรัพย์
ครู คศ.2

นางสาวอรวรรณ อัชชพันธ์
ครู คศ.2

นางอุษณีย์ ผุยรอด
ครู คศ.2

นางปาริฉัตร เรืองขจร
ครู คศ.2

นางสาวชไมพร รังสิยานุพงศ์
ครู คศ.2

นางสาวเบญจวรรณ ปักกิ่งเมือง
ครู คศ.1

นางสาวเยาวลักษณ์ นันเปียง
ครู คศ.1