กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวณัฎฐกานต์ กำเหนิดสมุทร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวผุสดี ชลานนท์
ครู คศ.3

นางอัจฉรา บึ้งไชย
ครู คศ.3

นางวราพร หิรัญนุสรณ์สุโข
ครู คศ.3

นางสาวพันพัสสา ภู่สุวรรณ์
ครู คศ.2

นางสาวลัดดาวัลย์ ปานสมุทร
ครู คศ.1

นางสาวอภิญชญา เจริญสุข
ครู คศ.1

นางสาวกรรณิการ์ กลับสกุล
ครู คศ.2

นางสาวเพ็ญนภา ตปนียทรัพย์
ครู คศ.2